Juridische kennisgeving

SERVICEVOORWAARDEN

VAN DE WEBSITE www.enjeuxdemots.com EN HAAR MOBIELE APPLICATIE

Doel en reikwijdte

Dit document vormt de algemene gebruiksvoorwaarden van de website https://www.enjeuxdemots.com (hierna "de Website" genoemd) en van de applicatie die toegankelijk is op iOS- en Android-smartphones en -tablets (hierna "de Applicatie" genoemd). ").

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk de algemene gebruiksvoorwaarden en hun opeenvolgende wijzigingen te aanvaarden:

door het enkele feit van toegang tot en browsen op de Website;
Bij het downloaden van de Applicatie en de opeenvolgende updates,
De Uitgever behoudt zich het recht voor om de toegang tot het geheel of een deel van de Applicatie te weigeren aan elke Gebruiker die zich er niet aan houdt.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden aangevuld met de algemene verkoopsvoorwaarden (voor elke aankoop gedaan op de Applicatie of de Website) en prevaleren boven elke andere overeenkomst of contract die eventueel met de Uitgever wordt gesloten en betrekking heeft op het gebruik van de Applicatie en/of of de Website.

Definities

In deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben woorden of uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de volgende betekenis:

Abonnee betekent een Gebruiker, natuurlijke persoon, Frans of buitenlands, die de Applicatie en/of de Website op niet-professionele basis raadpleegt en die zich heeft geabonneerd op een van de abonnementsaanbiedingen die door de Diensten worden aangeboden.

Applicatie duidt de My Garden My Home-applicatie aan die toegankelijk is op iOS- en Android-smartphones en -tablets.

Diensten betekent de diensten die toegankelijk zijn op de Website en/of de Applicatie.

Website betekent de website https://www.enjeuxdemots.com

Gebruiker betekent elke natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Website en/of de Applicatie, op niet-professionele basis, ongeacht hun locatie en de voorwaarden van hun verbinding met de Website en/of de Applicatie. De Gebruiker kan dus een Abonnee zijn of meer in het algemeen een eenvoudige internetgebruiker.

Beschrijving van diensten

De Website en de Applicatie geven de Gebruiker toegang tot de volgende inhoud via een computer, een smartphone en/of een iOS- en Android-tablet:

- Persartikelen,

- videos,

- Quizzen

- Tests en quizzen

Gedragsregels en gebruik van de Website en de Applicatie

De Website, de Applicatie en de daarin gepubliceerde inhoud zijn voorbehouden voor strikt privé en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker, en niet bedoeld voor collectief gebruik, gratis of betaald.

De Gebruiker stemt ermee in de Website of de Applicatie niet te gebruiken voor enig gebruik dat illegaal is of niet is toegestaan ​​door deze algemene gebruiksvoorwaarden. Zonder dat deze lijst uitputtend is, aanvaardt de Gebruiker bijvoorbeeld dat hij bij het gebruik van de Website en/of de Applicatie niets van het volgende zal doen:

Laster, misbruik, intimidatie, bedreiging, inbreuk op privacy en beeldrechten, of andere schending van de rechten van anderen (zoals het recht op privacy).
Voorstel van betaalde seks, tippelen, prostitutie, pooier.
Elk gedrag dat een strafbaar feit kan vormen.
Publicatie van beledigende of racistische opmerkingen, aanzetten tot haat.
Het downloaden of overdragen van bestanden waarvan de Gebruiker geen eigenaar is of waarover hij geen rechten heeft, die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten of dat inbreuk kan maken op de privacy, het recht op afbeelding, het zakengeheim of enig ander erkend recht door het Franse rechtssysteem.
Het downloaden of overdragen van bestanden die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die het gebruik van de Website of de Applicatie kunnen beschadigen of verhinderen.
Wissen van auteursrechten, juridische kennisgevingen, eigendomsaanduidingen of labels van elk bestand dat naar de Website en/of Applicatie wordt geüpload.
Vervalsing van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is gedownload van de Website of de Applicatie.
Aankondiging of aanbieding om een ​​goed of dienst te verkopen, enquêtes, wedstrijden of kettingbrieven uit te voeren of door te sturen.
Downloaden van elk bestand dat is geüpload door een andere gebruiker waarvan hij de illegale oorsprong kent en waarvan de verspreiding illegaal zou zijn.
De Uitgever behoudt zich het recht voor om elke maatregel te nemen of actie te ondernemen die hij nodig acht in het geval dat zijn Website en/of zijn Applicatie wordt gebruikt om materiaal van deze aard te verspreiden.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

De Uitgever is verplicht om persoonsgegevens van de Abonnee en/of de Gebruiker te verzamelen, in het bijzonder bij het verbinden met de Website of bij het downloaden of gebruiken van de Applicatie.

De uitgever respecteert de meest restrictieve Europese en Franse normen voor de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens en heeft de relevante verklaringen afgelegd bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

In deze context kan de Abonnee en/of de Gebruiker gevraagd worden om hun contactgegevens: e-mailadres, achternaam, voornaam en andere persoonlijke informatie om tussen te komen op een deelnemend deel van de Website en/of de Applicatie om profiteer van een speciale aanbieding, doe mee aan een wedstrijd ...

Bepaalde informatie die in de formulieren wordt gevraagd, is verplicht. Ze zijn gemarkeerd met een sterretje. Indien de Abonnee en/of de Gebruiker ervoor kiest deze niet mee te delen, kan de Uitgever zijn verzoek niet in behandeling nemen.

De categorieën van verzamelde persoonsgegevens zijn als volgt: identiteit / e-mailadres / postadres / geboortedatum / beroep / aantal kinderen, enz.

Alleen persoonsgegevens die vrijwillig door de Abonnee en/of Gebruiker worden verstrekt, worden verzameld. De Uitgever gebruikt ze om te reageren op verzoeken van de Abonnee en/of de Gebruiker met betrekking tot bepaalde Diensten, alsook om de werking en efficiëntie van de Website en/of de Applicatie te optimaliseren.

Rechten op toegang, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 "Informatique et Libertés", in de versie die momenteel van kracht is, wordt elke persoon wiens persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld (abonnee, gebruiker) geïnformeerd dat hij het recht heeft van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar petitsjardiniers8 @ gmailcom

Cookies

Om het gebruik van de Website te vergemakkelijken en aangenamer te maken, gebruikt de Uitgever cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die het mogelijk maken om nieuwe bezoekers met oude bezoekers te vergelijken, om te begrijpen hoe gebruikers navigeren op de Website en om gegevens te verkrijgen waaruit de Editor tegelijkertijd de browse-ervaring zal verbeteren. Cookies bewaren geen enkel spoor van persoonlijke informatie over een Gebruiker en identificeerbare gegevens worden nooit opgeslagen.

De Uitgever registreert met name via cookies de IP-adressen (het internetadres van een computer) om het bezoek van een Gebruiker te traceren en tegelijkertijd de anonimiteit van deze laatste te garanderen. Zowel de gegevensbescherming als de fraudebestrijding maken het noodzakelijk om deze informatie te bewaren. Dit IP-adres wordt alleen gebruikt bij vermoeden van fraude, maar kan ook worden gebruikt om een ​​deel van de informatie van de Gebruiker te vinden en hem beter te helpen bij het gebruik van de Diensten.

Andere informatie wordt opgeslagen zoals het type en de taal van de browser, de datum en tijd van elke verbinding. Deze cookies worden tijdelijk opgeslagen op de ontvangstterminal van de Gebruiker. Er wordt echter gespecificeerd dat het gebruik van de Website in dit geval kan worden gewijzigd. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van verwijdering van cookies waardoor het bekijken van foto's of video's onmogelijk wordt.

Voor meer details, zie Ons Cookiebeleid

Intellectuele eigendom

De website, de applicatie en elk van de elementen waaruit ze bestaan ​​(hun boomstructuur, merken, afbeeldingen, teksten, foto's, enz.) zijn onderworpen aan het Franse en internationale recht, in het bijzonder met betrekking tot auteursrechten, databases en intellectueel eigendom .

De Uitgever is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de Website en de Applicatie. Met name het merk Mon Jardin Ma Maison en het bijbehorende logo zijn geregistreerd als merk in Frankrijk.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden houden geen overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht ten voordele van de Gebruiker of de Abonnee, noch op de structuur noch op de inhoud van de Applicatie.

Neem de verantwoordelijkheid van de gebruiker en zal waarschijnlijk leiden tot gerechtelijke procedures, met name voor namaak:

Elke reproductie, weergave, publicatie, verzending of meer in het algemeen elk ongeoorloofd gebruik van de Website, de Applicatie en/of hun elementen;
Elke extractie of hergebruik, ook voor privédoeleinden, van een substantieel deel van de inhoud van de databases die op de Website of de Applicatie zijn opgezet;
Elke herhaalde en systematische extractie of hergebruik, ook voor privédoeleinden, van zelfs een niet-substantieel deel van de inhoud van de databases die op de Website of de Applicatie zijn opgezet;
Elke link, toegang, wijziging, toevoeging, verwijdering die betrekking heeft op het geautomatiseerde verwerkingssysteem van de online editie en de publicatievoorwaarden of het redactionele beleid wijzigt.
Elke link

responsabilité

De uitgever verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen door misbruik van deze informatie.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om ze te corrigeren zodra deze fouten onder zijn aandacht worden gebracht en, meer in het algemeen, om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de hele of een deel van de Website en/of de Applicatie te wijzigen of bij te werken, evenals deze algemene gebruiksvoorwaarden, zonder dat er aansprakelijkheid ontstaat. De algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke van kracht zijn op de datum van de verbinding van de Gebruiker met de Website of met de Applicatie.

Meer in het algemeen kan de Uitgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en haar Applicatie.

Beschikbaarheid van de Website en de Applicatie

Het is technisch onmogelijk om toegang te verlenen tot de Website of de Applicatie vrij van gebreken en deze gebreken kunnen leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de Website en de Applicatie; het functioneren van de Website en/of de Applicatie kan worden beïnvloed door gebeurtenissen waar de Uitgever geen controle over heeft, zoals bijvoorbeeld storingen in de transmissie- en communicatiemiddelen tussen de Website en andere netwerken. De Gebruiker erkent bijgevolg dat de Uitgever geen garantie biedt met betrekking tot het gebruik, de resultaten, de betrouwbaarheid of de actualiteit van de Diensten, de Website en de Applicatie. De Uitgever en/of zijn leveranciers kunnen te allen tijde de Applicatie en/of de Diensten tijdelijk of permanent wijzigen of tijdelijk of permanent onderbreken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of aanpassingen aan de Website aan te brengen en / of de applicatie.

De Uitgever zal zich inspannen om de Gebruiker op de hoogte te stellen van elke wijziging en/of onderbreking van de Diensten die beschikbaar zijn op de Website en/of de Applicatie.

De Gebruiker erkent, gezien de aard van de Diensten, de Website en de Applicatie, dat de Uitgever genoodzaakt kan zijn om de inhoud van de Website en/of de Applicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door delen van de inhoud van de Diensten toe te voegen of te verwijderen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld:

elke storing of onderbreking in de terbeschikkingstelling van de Website, de Applicatie en de Diensten die verband houden met of voortvloeien uit een geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de Franse jurisprudentie;
enige schade die de Gebruiker lijdt in verband met het gebruik van de Website en/of de Applicatie (i) indien deze schade geheel of gedeeltelijk het gevolg is van het handelen of nalaten van de Gebruiker en/of enige derde, (ii) ) indien deze schade te wijten is aan een technische incompatibiliteit tussen de apparatuur van de Gebruiker en die van de Website, de Applicatie of de Diensten;
eventuele onbeschikbaarheid van één of meerdere content(s), indien dit te wijten is aan factoren die niet afhankelijk zijn van de Diensten, de Applicatie of de Website (zoals technische of redactionele redenen, congestienetwerk, uitval van internetserviceproviders, etc.) .
Hypertekstlinks

Hypertekstlinks op de Website of de Applicatie kunnen verwijzen naar websites van derden. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites van derden in strijd is met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen. De uitgever kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites of externe bronnen die niet zijn geverifieerd of goedgekeurd door de teams van de uitgever.

Aankoopvoorwaarden van producten van derden

De goederen en diensten die worden aangeboden door een derde partij ("Producten van derden") zijn aanwezig op de Website en de Applicatie door middel van reclamelinks naar de website of de applicatie van derden waarop de Gebruiker kan kiezen om een ​​goed of dienst die te koop wordt aangeboden op de website of applicatie.

Indien de Gebruiker ervoor kiest om Producten van Derden te kopen, wordt het contract voor een dergelijke aankoop gesloten tussen de Gebruiker en de betrokken derde en zijn onderworpen aan de voorwaarden die tussen de Gebruiker en de derde partij zijn overeengekomen voor de aankoop van het goed (s ) ( s) of bijbehorende dienst(en). De Gebruiker erkent (i) verantwoordelijk te zijn voor het verkrijgen en aanvaarden van deze voorwaarden bij de betrokken leverancier, (ii) dat hij als enige verantwoordelijk is voor het evalueren van de kwaliteit en conformiteit van Producten van Derden met zijn behoeften en (iii) dat de Uitgever niet verantwoordelijk voor transacties tussen de Gebruiker en een derde partij.

De Uitgever garandeert niet de veiligheid van de informatie die de Gebruiker waarschijnlijk zal opvragen in het kader van zijn relaties met deze laatste (met name persoonlijke informatie en informatie met betrekking tot zijn betalingsmethoden).

Nietigheid van een clausule

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook nietig zijn verklaard, behouden de overige bepalingen hun kracht en strekking. In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels en de clausules waarop deze betrekking heeft, wordt de betwiste titel niet-bestaand verklaard.

Contact

Alle vragen met betrekking tot de Applicatie, de Diensten, de Website en deze algemene gebruiksvoorwaarden dienen per e-mail te worden gestuurd naar het adres: [e-mail beveiligd]

Terug naar boven knop